algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

 

 

  1. DEFINITIES

1.1. Verkoper: De Scootmobiel Specialist, gevestigd aan de Industrieweg 3 (5627 BS) te Eindhoven K.v.k. nummer 59586990

1.2. Koper: iedere persoon of bedrijf die met Verkoper een overeenkomst sluit.

1.3. Consumentkoper: natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van zijn bedrijf of beroep en een overeenkomst aangaat met Verkoper.

1.4. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5. Techniek voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en verkoper in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken van Koper op Verkopers website en op alle transacties, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Koper en Verkoper. Indien een der bepalingen uit deze voorwaarden onverbindend blijkt te zijn, gelden de overige bepalingen onverkort.

2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

2.3. Verkoper draagt er zorgt voor deze voorwaarden voor de definitieve bestelling aan Koper ter hand worden gesteld, althans dat Koper de algemene voorwaarden heeft kunnen inzien.

 

  1. DISCLAIMER

3.1. Verkoper verleent U als bezoeker toegang tot www.descootmobielspecialist.nl en nodigt Kopers uit hetgeen aangeboden te kopen. Verkoper behoudt zich het recht voor de informatie op deze website op elk moment aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande mededeling en zonder dat dientengevolge op Verkoper enige aansprakelijkheid of verplichting rust.

3.2. De producten en/of informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie op de juistheid daarvan.

3.3. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de informatie en/of producten op deze website liggen bij Verkoper. Verspreiden, kopiëren en elk ander gebruik van de informatie en/of afbeeldingen op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verkoper.

 

  1. AANBOD & OVEREENKOMST

4.1 Het aanbod van een product of dienst bevat een gedetailleerde beschrijving daarvan. Indien een aanbod afbeeldingen bevat zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave hiervan. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod en/of afbeelding binden de ondernemer niet.

4.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de Koper het aanbod schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.

4.3 Indien langs elektronische weg Koper het aanbod aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod.

 

  1. HERROEPING

5.1. Dit artikel geldt alleen voor de Consumentkoper die met Verkoper een overeenkomst op afstand sluit.

5.2. De Consumentkoper heeft het recht de koop op afstand binnen veertien dagen te ontbinden zonder opgaaf van reden. De bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het op product op het door de Consumentkoper opgegeven adres.

5.3. Indien de Consumentkoper van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk aan te geven bij Verkoper, welk bericht binnen een termijn van veertien dagen door Verkoper dient te zijn ontvangen. Consumentkoper dient de gekochte zaak voor eigen rekening en risico met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking te retourneren aan Verkoper conform de instructies van Verkoper. Indien Verkoper de retourzending verzorgt, worden de kosten daarvan bij Consumentkoper in rekening gebracht.

5.4. Tijdens de herroepingstijd is de Consumentkoper verplicht zorgvuldig om te gaan met het product. Consumentkoper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Consumentkoper is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als gevolg van behandeling van de zaak die verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

5.5 Indien Verkoper op het moment van terugname van de gekochte zaak constateert dat deze is beschadigd of anderszins niet meer in dezelfde staat verkeerd als op het moment van de verzending is zij gerechtigd de schade op de Consumentkoper te verhalen.

5.6. Verkoper zal via hetzelfde betaalkanaal als gebruikt door Consumentkoper uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of ontvangst van het product door Verkoper het reeds betaalde bedrag terugbetalen waarbij de voor rekening van de Consumentkoper komende kosten voor retourzending en eventuele waardevermindering zoals genoemd in artikel 5.4 en 5.5 worden ingehouden (verrekend).

5.7 Bij levering van diensten heeft de Consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien de Consumentkoper is overeengekomen de dienst uit te voeren voordat de herroepingsperiode is verlopen, is herroeping uitgesloten.

5.8 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die tot stand zijn gebracht overeenkomst specificaties van de Consumentkoper en producten met een waarde minder dan 50 euro.

 

  1. LEVERING

6.1. De gebruikelijke levertijd voor bestelde producten is eenentwintig werkdagen. Bij overschrijding van de gebruikelijke levertijd wordt Verkoper een nadere termijn gegund om te leveren, gelijk aan de oorspronkelijke gebruikelijke levertijd.

6.2. Indien een product niet-leverbaar blijkt te zijn zal Verkoper contact opnemen met Koper en zich inspannen een vervangend product toe te sturen.

6.3. Gekochte zaken worden voor rekening van Koper bezorgt op het door Koper opgegeven afleveringsadres.

6.4. Is de gekochte zaak een scootmobiel wordt voor rekening van Verkoper op het door Koper opgegeven adres geleverd. De levering vindt plaats door (een vertegenwoordiger van) Verkoper die de scootmobiel ter plaatse monteert en gebruiksklaar maakt, evenals Koper de mogelijkheid geeft de scootmobiel te testen.

6.5. De aflevering geschiedt op het door Koper opgegeven adres tijdens gebruikelijke kantoortijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De plaats waar de levering moet geschieden moet bereikbaar en toegankelijk zijn, dit is noodzakelijk om een correcte en vlotte aflevering te laten plaatsvinden. Koper dient op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn. Indien blijkt dat bij levering Verkoper niet in staat is door nalatigheid of afwezigheid van Koper, de goederen af te leveren, dat worden alle daaruit voortvloeiende kosten van Verkoper aan Koper gefactureerd of, indien mogelijk, verrekend.

6.6. Bij levering wordt de Koper gelegenheid geboden om het product testen (proefrijden) en te controleren op uiterlijke beschadigingen. Indien bij aflevering van de gekochte zaak door Verkoper dan wel door Koper beschadigingen worden geconstateerd wordt hier op het ontvangstbewijs melding van gemaakt. Wordt op het bewijs van levering geen melding van enige schade gemaakt, wordt die geacht niet aanwezig te zijn.

6.7. Indien bij levering een gebrek / beschadiging wordt aangetoond heeft Verkoper de keuze op zijn kosten een nieuw product te leveren of in overeenstemming met de Koper een korting aan te bieden op het product.

 

  1. DE BETALING

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling van het factuurbedrag door Koper als volgt worden voldaan: Koper dient bij het aangaan van de overeenkomst minimaal vijftig procent van het totaalbedrag aan te betalen. Het restantbedrag dient voor danwel bij levering te worden voldaan. Betaling bij levering geschiedt via een betaalpas of in contanten.

7.2. Alle betalingen door Koper dienen te geschieden zonder enige aftrek of verrekening.

7.3. Bij nalatigheid van Koper tot tijdige betaling is Verkoper gerechtigd de levering op te schorten. Zolang niet het gehele factuurbedrag door Koper is voldaan blijft Verkoper onvervreemdbaar eigenaar van de goederen en vervalt de garantie.

7.4. Bij nalatigheid van Koper tot tijdige betaling van de bestelde goederen, is Verkoper tevens gerechtigd de Koper schriftelijk in gebreke te stellen. Koper is vanaf dat moment naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke kosten welke op dat moment maximaal ingevolge het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten gevorderd kunnen worden, met een minimum van EUR 40,00.

7.5. Bij eventuele gerechtelijke procedures kiest Verkoper domicilie in zijn woonplaats. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door Verkoper komen voor rekening van de Koper.

 

  1. GARANTIE

8.1. Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

8.2 De garantietermijn bij normaal gebruik is voor Quingo Scootmobielen drie jaar met uitzondering van het volgende model: Quingo Compact. De Quingo Compact heeft een garantietermijn van één jaar. Op accu’s geeft Verkoper zes maanden garantie.

8.3. Van garantie is uitgesloten: a) gebreken aan onderdelen die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn, zoals (maar niet uitsluitend): banden, bumpers, verf, lampen / verlichting, koolborstels van de motor, b) reparaties die niet in Nederland uitgevoerd kunnen worden, c) schade als gevolg van foutief, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, of, d) schade als gevolg van factoren van buitenaf, zoals botsingen.

8.4. Garantie vervalt en Verkoper is gevrijwaard van aansprakelijkheden indien het defect aan de zaak verband houdt met reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door een garage/monteur/persoon die niet tot de Quingo-organisatie behoort en die niet volgens de richtlijnen van de fabrikant zijn uitgevoerd. Indien reparatie- of onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een ander dan Verkoper dient de Koper aan te tonen dat het gebrek daar niet een gevolg van is.

8.5. Indien een service- en onderhoudscontract bij Verkoper wordt afgesloten gelden hiervoor specifieke voorwaarden. Zie voor deze voorwaarden het betreffende service en onderhoudscontract.

8.6. Vanaf de levering is al het gebruik van de gekochte zaak door Koper voor diens risico. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade en/of nadelen als gevolg van gebruik van de goederen. Verkoper aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of letsel aan personen veroorzaakt door Koper.

8.7. Indien Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt behoudt Verkoper zich het recht voor om al haar verplichtingen hetzij op te schorten hetzij te ontbinden, Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

 

  1. Reclames

9.1. Reclames dienen uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het product danwel binnen veertien dagen nadat het gebrek wordt geconstateerd schriftelijk te worden gemeld aan Verkoper. Correspondentie kan worden gericht aan het in artikel 1.1. genoemde adres.

9.2. Indien het een gerechtvaardigde reclame betreft heeft de Verkoper het recht te zijner keuze de betreffende goederen te herstellen of te vervangen, een en ander binnen een redelijke termijn.

9.3. Reclames van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van Koper niet op. Zolang Koper enig deel aan de factuur onbetaald laat, is Verkoper niet gehouden om reclames in behandeling te nemen.

 

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Eigendom van de geleverde producten gaat over op Koper nadat álle openstaande facturen door Koper aan Verkoper zijn voldaan.

10.2. Producten mogen door Koper niet tot onderpand worden gegeven of tot zekerheid strekken van een vordering aan derden. Verkoper behoudt zich het recht voor de geleverde producten terug te nemen bij een betalingsachterstand van ten minste twee maanden / termijnen. Bij huurkoop geldt een andere voorwaarden, zie hiervoor de huurkoopovereenkomst.

 

Comments are closed.